Dữ liệu biên mục

Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 60 31 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Quang Nam
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)