Dữ liệu biên mục

Chính sách tái cơ cấu tập đoàn kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 60 31 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Quang Nam
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Kinh tế quốc tế: 60 31 01 06 -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)