Dữ liệu biên mục

Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Luận án TS. Kinh tế đối ngoại: 62 31 07 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Thu Phương
Thông tin xuất bản: Đại học Kinh tế
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Việt Nam, Phát triển công nghiệp, Đầu tư nước ngoài, FDI
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)