Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hữu Quỳnh
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Khoa học máy tính, Tra cứu ảnh, Xử lý ảnh, Đồ họa máy tính
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Giới thiệu tổng quan về trích rút đặc trưng và tra cứu ảnh dựa vào đặc trưng thị giác, đưa ra một số kết luận và định hướng cho nghiên cứu. Trình bày kỹ thuật tra cứu ảnh dựa vào lược đồ màu khối HG và phương pháp cải tiến của nó là IHG. Nghiên cứu kỹ thuậ (...)#Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009#125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)