Dữ liệu biên mục

Bài toán nội suy và mạng Nơron RBF : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Bài toán nội suy, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng nơron
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Giới thiệu những điểm cơ bản của bài toán nội suy hàm số và mạng nơron nhiều tầng bao gồm: nội suy đa thức cho hàm một biến, các khái niệm tiếp cận chính đối với bài toán nội suy hàm nhiều biến, giới thiệu tóm tắt về mạng nơron nhân tạo và các mạng nơron n (...)#Luận án TS. Khoa học máy tính – Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009#124 tr. + CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)