Dữ liệu biên mục

Bài toán nội suy và mạng Nơron RBF : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Bài toán nội suy ,Công nghệ thông tin ,Khoa học máy tính ,Mạng nơron
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)