Dữ liệu biên mục

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Duy Phương
Thông tin xuất bản:
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ tư vấn, Lọc thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 135 tr. + CD-ROM#Electronic Resources#Giới thiệu tổng quan về lọc thông tin, các phương pháp lọc thông tin như phương pháp lọc theo nội dung, lọc cộng tác và phương pháp lọc kết hợp. Nghiên cứu phương pháp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác bằng phương pháp h (...)#Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)