Dữ liệu biên mục

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Đức Đông
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, Khoa học máy tính, Phương pháp tối ưu đàn kiến, Bài toán tối ưu
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Giới thiệu một phát biểu bài toán tối ưu tổ hợp dạng tổng quát. Tìm hiểu phương pháp tối ưu đàn kiến. Phân tích toán học về biến thiên vết mùi, luận án đề xuất các thuật toán mới MLAS, SMMAS và 3-LAS, hiệu quả của thuật toán được kiểm nghiệm trên hai bài t (...)#Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012#134 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)