Dữ liệu biên mục

Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Đức Đông
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình ,Khoa học máy tính ,Phương pháp tối ưu đàn kiến ,Bài toán tối ưu
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)