Dữ liệu biên mục

Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Văn Ninh
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ thuật viễn thông ,OFDM ,Đa sóng mạng
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)