Dữ liệu biên mục

Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Văn Ninh
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ thuật viễn thông, OFDM, Đa sóng mạng
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006#Electronic Resources#Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (...)#108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)