Dữ liệu biên mục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ thuật viễn thông, Thuê bao số, Truyền dẫn đa sóng, Điện thoại
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009#128 tr. + CD-ROM#Trình bày khái quát các đặc tính cơ bản của phương thức điều chế đa sóng mang (MCM) qua đường dây thuê bao số (DSL) và các công trình nghiên cứu liên quan đến điều chế đa tần rời rạc (DMT) như phân bố bit, bộ cân bằng nhiều thời gian (TEQ)… nhằm nâng cao d (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)