Dữ liệu biên mục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ thuật viễn thông ,Thuê bao số ,Truyền dẫn đa sóng ,Điện thoại
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)