Dữ liệu biên mục

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 62 52 70 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Cao Quyền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Viễn thông, Công nghệ điện tử, Anten thông minh
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận án đã đề xuất một phương pháp mới xác định hướng sóng đến dùng phối hợp anten vô hướng và anten không tâm pha. Theo phương pháp này số phần tử của hệ anten là 2 song có thể xác định một số lớn (L-1) hướng sóng đến có độ phân giải tương đương hệ anten (...)#Luận án TS. Kỹ thuật Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012#107 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)