Dữ liệu biên mục

Anten thông minh và áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 62 52 70 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Cao Quyền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Viễn thông ,Công nghệ điện tử ,Anten thông minh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)