Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các Robot di động : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 02
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Thuận Hoàng
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Robot di động, Kỹ thuật dẫn đường, Phương pháp tổng hợp cảm biến, Nghiên cứu, Kỹ thuật điện tử
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 136 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử: 62 52 02 03-- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)