Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu một số kỹ thuật khôi phục mặt người ba chiều từ sọ. Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Thị Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ,
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Khoa học máy tính, Mô hình ba chiều, Thuật toán, Sọ não
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày tổng quan về các cách tiếp cận giải quyết bài toán dựng lại khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ - trong đó, chúng tôi trình bày ưu nhược điểm của từng cách tiếp cận, trình bày các cách biểu diễn bề mặt ba chiều đối tượng nói chung và bề mặt ba chiều khu (...)#Electronic Resources#Luận án TS.Khoa học Máy tính -- Đại học Công nghệ,. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)