Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu một số kỹ thuật khôi phục mặt người ba chiều từ sọ. Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Thị Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ,
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Khoa học máy tính ,Mô hình ba chiều ,Thuật toán ,Sọ não
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)