Dữ liệu biên mục

Thuật toán và các bài toán lịch biểu. Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hữu Mùi
Thông tin xuất bản: Đại học Công nghệ,
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thuật toán, Bài toán, Khoa học máy tính
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nghiên cứu về tổng quan của bài toán: Phân tích, đánh giá, so sánh các tiếp cận đã áp dụng cho các bài toán lập lịch job shop, trên cơ sở đó đề xuất một số hướng nghiên cứu cho bài toán này. Nghiên cứu và đề xuất một thuật toán lai mới kết hợp thuật toán d (...)#Electronic Resources#Luận án TS.Khoa học Máy tính -- Đại học Công nghệ,. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)