Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng một số thuật toán nén tiếng nói : Luận văn ThS. Công nghệ Thông tin : 60 48 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói ,Thuật toán nén tiếng nói ,Âm thanh số ,Hệ thống thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)