Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng một số thuật toán nén tiếng nói : Luận văn ThS. Công nghệ Thông tin : 60 48 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 46133
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Từ khóa: Nhận dạng tiếng nói, Thuật toán nén tiếng nói, Âm thanh số, Hệ thống thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Trình bày những vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho các chương sau như nén dữ liệu, Zero Crossing, phép biến đổi Cosine, phép biến đổi Wavelet Haar, hệ số tương quan Peason. Trình bày cơ sở lý thuyết về âm thanh, tiếng nói và nhận dạng tiếng nói. Trình bày các (...)#Luận văn ThS. Hệ thống Thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)