Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu về phân tích chương trình và ứng dụng trong giảng dạy : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Hường
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)