Dữ liệu biên mục

Algorithme parallele deDescente de gradient stochastique multi-classes pour la classi cation d''images: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Quốc Khải
Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghệ
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện --IFI . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014#44 p. + CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)