Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tin học, Quản lý hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tổng quan về quy trình đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: các bước thực hiện, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh. Hoàn thiện quy trình quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (NH (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin -- Viện công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)