Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể TOGAF cho chính phủ điện tử Nepal : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Thanh Thùy
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý hệ thống thông tin, Chính phủ điện tử, Khung kiến trúc tổng thể TOGAF, Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Quản lý hệ thống thông tin -- Viện Công nghệ thông tin. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, kiến trúc cơ quan – xí nghiệp, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trình bày tổng quan một s (...)#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)