Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể và phương pháp xây dựng khung kiến trúc tổng thể TOGAF cho chính phủ điện tử Nepal : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ, Thị Thanh Thùy
Thông tin xuất bản: Viện Công nghệ Thông tin
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Quản lý hệ thống thông tin ,Chính phủ điện tử ,Khung kiến trúc tổng thể TOGAF ,Công nghệ thông tin
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)