Dữ liệu biên mục

Conception et Développement d’un moteur d’intelligence artificielle pour un jeu d’échecs multiplateformes: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng, Đức Việt
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)