Dữ liệu biên mục

Modélisation et simulation des comportements de mobilité des individus suite à un séisme : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trương, Hồng Vân
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 75 p. + CD-ROM#Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện -- IFI. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)