Dữ liệu biên mục

Student teachers'' self-reported challenges during the practicum (A Qualitative study) = Nghiên cứu định tính về những khó khăn của giáo sinh trong thời gian thực tập sư phạm. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: University of Languages and International Studies
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thực tập sư phạm ,Giáo sinh ,Phương pháp dạy học ,Tiếng Anh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)