Dữ liệu biên mục

Designing a task-based ESP syllabus for the second-year students of accounting at Tuyen Quang economic and technical secondary school = Thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành theo nhiệm vụ cho học sinh năm thứ hai chuyên ngành kế toán trường trung h
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Lý
Thông tin xuất bản: University of Foreign Languages and International studies
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy ,Kế toán ,Tiếng Anh
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)