Dữ liệu biên mục

An application of a discourse-based approach in teaching English skill at Thanh Hoa Vocational School of Commerce – Tourism = Ứng dụng phương pháp tiếp cận dựa trên ngôn bản để dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh tại Trường Trung cấp nghề Thương mại-Du lịch Thanh H
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: University of Languages and International Studies
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ năng đọc ,Tiếng Anh ,Phương pháp giảng dạy
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)