Dữ liệu biên mục

ВЫРАЖЕНИЕ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК (На материале художественных произведений Л.Н. Толстого)= Biểu thị thời gian không đồng thời của hành động trong câu phức phụ thuộc
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đoàn, Thị Tâm
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Câu phức, Ngữ pháp, Tiếng Nga, Ngôn ngữ
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Настоящая диссертационная работа посвящена описанию сложноподчинённых предложений с отношением разновременности в современном русском языке и средств их передачи во вьетнамском языке. Сложноподчинённые предложения со значением разновременности имеют две ос (...)#Electronic Resources#Luận văn ThS. Tiếng Nga -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)