Dữ liệu biên mục

ВЫРАЖЕНИЕ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК (На материале художественных произведений Л.Н. Толстого)= Biểu thị thời gian không đồng thời của hành động trong câu phức phụ thuộc
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đoàn, Thị Tâm
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Câu phức ,Ngữ pháp ,Tiếng Nga ,Ngôn ngữ
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)