Dữ liệu biên mục

现代汉语詈骂语之考察与越南语相对应表达形式对比及考察= Nghiên cứu lời mắng chửi trong tiếng Hán hiện đại (Có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Minh Tâm
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)