Dữ liệu biên mục

海防大学生汉语标点符号常见的偏误分析: Phân tích lỗi sai thường gặp về dấu câu trong tiếng Hán của sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Bằng An
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Phương pháp dạy học tiếng Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)