Dữ liệu biên mục

现代汉语“半”的考察研究及其与越南语相对应的表达方式对比= Nghiên cứu khảo sát “半” trong tiếng Hán hiện đại và đối chiếu với cách biểu đạt trong tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Huyền
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận văn ThS. Ngôn ngữ Trung Quốc -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Electronic Resources
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)