Dữ liệu biên mục

现代汉语执法机关讯问语言研究 (与越南语对比): Nghiên cứu về ngôn ngữ xét hỏi của các cơ quan hành pháp trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với Tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)