Dữ liệu biên mục

An Investigation into the Errors in Verb-Tense Forms Found in Paragraph-Writing by the 10th-Form Students at Kim Thanh Upper-Secondary School = khảo sát các lỗi về dạng thì của động từ thường gặp trong bài viết đoạn văn của học sinh lớp 10 trường THPT Kim
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Hoàng Lan
Thông tin xuất bản: University of Languages and International Studies
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)