Dữ liệu biên mục

A study on deontic modality expressing means in English and Vietnamese declarative and interrogative sentences = Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 62 2
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Thị Đào
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngữ pháp ,Câu tường thuật ,Tiếng Việt ,Tiếng Anh ,Câu hỏi ,Ngôn ngữ học
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)