Dữ liệu biên mục

A study on deontic modality expressing means in English and Vietnamese declarative and interrogative sentences = Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 62 2
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bùi, Thị Đào
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Ngữ pháp, Câu tường thuật, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Câu hỏi, Ngôn ngữ học
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: M.A Thesis English Linguistics -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014#150 p. + CD-ROM+Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)