Dữ liệu biên mục

现代汉语詈骂语之考察与越南语相对应表达形式对比及考察= Nghiên cứu lời mắng chửi trong tiếng Hán hiện đại (Có đối chiếu với tiếng Việt): Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Minh Tâm
Thông tin xuất bản: ĐHNN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)