Dữ liệu biên mục

Bài toán truyền tải nhiệt và chất thải trong phòng : Luận văn ThS. Cơ học: 60 44 01 08
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 41407
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#41 tr. + Đĩa CD-ROM
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)