Dữ liệu biên mục

Đánh giá lợi ích của giải pháp giảm phát thải khí nhà kính thông qua xử lý chất thải rắn ở bãi chôn lấp Nam Sơn, Hà Nội : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Kim Hoàn
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, SGS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 71 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu -- Khoa sau đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)