Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên laterit (đá ong) biến tính : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 41
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Đá ong ,Hóa học môi trường ,Hóa học ,Ô nghiễm nước ,Xử lý amoni
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)