Dữ liệu biên mục

Conception et Développement d’un moteur d’intelligence artificielle pour un jeu d’échecs multiplateformes
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: HOÀNG, Đức Việt
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: élagage alpha-beta ,jeux à somme nulle ,jeux d’échecs ,jeux mobiles ,moteur de jeu vidéo ,intelligence artificielle
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)