Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu tính đa dạng sinh học của nhóm nấm Hyphomycetes phân lập từ lá cây mục (litter fungi) ở một số rừng Quốc gia Việt Nam : Luận văn TS. Vi sinh vật học: 60 42 40 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Thị Hoàng Yến
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn TS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)