Dữ liệu biên mục

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên chất lượng môi trường nước ở tứ giác Long Xuyên thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua một số thông số thủy lý hóa và sinh học : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 20
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Dương, Thị Phương Nga
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Sinh thái học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội#86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)