Dữ liệu biên mục

Phân tích phổ toán tử Laplace đẳng biến trên nửa mặt phẳng Poincaré : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trịnh, Ngọc Tiến
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)