Dữ liệu biên mục

Khảo sát khả năng tách loại Photphat từ dung dịch nước bằng vôi, muối sắt (III) Clorua, nhôm Sunfat và ứng dụng để xử lý nước thải của công ty Supe Photphat và Hoá chất Lâm Thao : Luận văn ThS. Hóa vô cơ: 01 04 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đặng, Thị Hằng
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Xử lý nước thải, Vĩnh Phú, Sắt (III), Phương pháp loại Photphat, Nhôm Sunfat, Lâm Thao, Hoá vô cơ
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 95 tr.#Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001#Electronic Resources#Đi sâu tìm hiểu trạng thái Photphat trong tự nhiên và ảnh hưởng Photphat đối với môi trường, khảo sát tình hình ô nhiễm nước và nước thải nhà máy Supe Photphat, trình bày các phương pháp xử lý nước thải chứa Photphat và các phương pháp phân tích nước thải, (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)