Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển kinh tế và bảo tồn rừng ngập mặn khu vực Mũi Cà Mau : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Hạnh Nguyên
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Phát triển kinh tế, Bảo tồn, Rừng ngập mặn, Cà Mau, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Quản lý tài nguyên và môi trường: 62 85 01 01 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#203 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)