Dữ liệu biên mục

Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu :Luận án TS. Toán học: 60 46 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Lan
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN ,Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)