Dữ liệu biên mục

Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu :Luận án TS. Toán học: 60 46 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Lan
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Toán ứng dụng: 62 46 01 12 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#79 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)