Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu thu hồi đồng thời Amoni và Photphat từ nước thải Biogas để làm phân bón: Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01/
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Văn Dũng
Thông tin xuất bản: ‬‬ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Hóa môi trường: 62 44 01 20 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)