Dữ liệu biên mục

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng vật liệu TiO2 /SBA-15, Fe2O3-TiO2/SBA-15, CuO-TiO 2/SBA-15, ứng dụng làm xúc tác xử lý phenol và phenol đỏ trong môi trường nước :Luận án TS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ, Văn Nhượng
Thông tin xuất bản: ‬‬ĐHKHTN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)