Dữ liệu biên mục

Tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2O, ZnO bằng phương pháp CVD: Luận án TS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Hoá vô cơ: 62 44 01 13 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#146 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)