Dữ liệu biên mục

Tiến hóa trầm tích Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực : Luận án TS. Khoa học trái đất: 60 44 02
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Nguyễn Hà Vũ
Thông tin xuất bản: ‬‬ĐHKHTN
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)