Dữ liệu biên mục

Tiến hóa trầm tích Kainozoi khu vực bồn trũng Cửu Long trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực : Luận án TS. Khoa học trái đất: 60 44 02
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm, Nguyễn Hà Vũ
Thông tin xuất bản: ‬‬ĐHKHTN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Địa chất học: 62440201 -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#161 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)