Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đa dạng sinh học ba bộ côn trùng nước: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiếu
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Bộ cánh úp ,Việt Nam ,Rừng ,Côn trùng ,Đa dạng sinh học ,Bộ Phù Du ,Bộ cánh Lông
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)