Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu đa dạng sinh học ba bộ côn trùng nước: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Sinh học: 62 42 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiếu
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Bộ cánh úp, Việt Nam, Rừng, Côn trùng, Đa dạng sinh học, Bộ Phù Du, Bộ cánh Lông
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 150 tr. + CD-ROM + Tóm tắt#Luận án TS. Côn trùng học: 62 42 01 06 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)