Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu các nguyên nhân gây biến thiên hàng ngày đối với sự phát triển của spread F xích đạo : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Trang
Thông tin xuất bản: Đai học khoa học tự nhiên
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Biến thiên, Nghiên cứu, Spread F xích đạo, Vật lý địa cầu
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Luận án TS. Côn trùng học: 62 42 01 06 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016#146 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)