Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu văn bản Phượng Sơn từ chí lược : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Yến
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Văn bản ,Ngôn ngữ học ,Chữ Hán Nôm
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)