Dữ liệu biên mục

Quan hệ của Kambuja với các quốc gia Đông Nam Á thời kỳ Ăngkor (802-1432) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 50
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Lịch sử Campuchia ,Giai đoạn 802-1432 ,Thời kỳ Ăngkor ,Lịch sử thế giới ,Kambuja
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)