Dữ liệu biên mục

Ngữ nghĩa - Ngữ dụng câu hỏi tu từ Tiếng Việt. Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ: 62 22 01 01
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Lê, Thị Thu Hoài
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội ,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Tiếng Việt ,Ngữ dụng ,Ngữ nghĩa ,Câu hỏi tu từ
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)