Dữ liệu biên mục

Khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt vùng Đồng bằng Bắc bộ. Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử: 62 22 80 05
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thụ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội ,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Triết học ,Đồng bằng Bắc bộ ,Người Việt ,Tín ngưỡng thờ mẫu
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)